0

Przygotowując plan biznesowy swojego przedsięwzięcia trzeba pamiętać, by był on przede wszystkim rzeczowy, mocno osadzony w realiach oraz bazował na obiektywnych źródłach informacji. Należy wystrzegać się nieuzasadnionego „lania wody” oraz ogólników, z których niewiele wynika. Na pewną ogólnikowość możemy sobie pozwolić jedynie określając misję przedsiębiorstwa, która określa przybliżony kierunek w jakim chcemy rozwijać swój biznes.

Kluczowe aspekty jakie powinien obejmować biznesplan to:

– Opis aktualnej sytuacji. W przypadku firm już istniejących chodzi tu przede wszystkim o posiadane zasoby ludzkie, wynik finansowy z ubiegłych lat, posiadany majątek trwały, środki obrotowe którymi firma dysponuje, zdolność kredytową, strukturę zarządzania itp. W przypadku firm, które dopiero mają zostać uruchomione opis sytuacji aktualnej powinien uwzględniać posiadane środki finansowe jakie przedsiębiorca może zainwestować w przedsięwzięcie, podsumowanie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, ewentualnych kontaktów w branży, posiadanych środków transportu, nieruchomości oraz innych rzeczy, które mogą zostać wykorzystane w ramach tej działalności.

Opis oferty zawierający charakterystykę produktu / usługi. Ich mocne i słabe strony oraz wykorzystanie aktualnego lub docelowego potencjału w zakresie prowadzenia sprzedaży lub wykonania takich usług. Parametrami kluczowymi mogą tu być zdolności produkcyjne, powierzchnia magazynowa itp.

Opis rynku i konkurencji. W szczególności należy odnieść się trendów w makroskali a następnie uwzględnić je w perspektywie odpowiadającej skali działania przedsiębiorstwa. Opis powinien bazować na dostępnych danych statystycznych, opracowaniach publikowanych przez firmy zajmujące się badaniem rynku oraz własnych doświadczeniach stanowiących twórczą analizę problemu.

– Ogólna strategia reklamy oraz szczegółowy plan marketingowy będący technicznym zbiorem realnie podejmowanych działań w tym obszarze. Strategia powinna być ściśle związana z opisem rynku a w szczególności fragmentom definiującym klienta docelowego.

Plan inwestycyjny obejmujący kalkulację wszystkich niezbędnych wydatków związanych z uruchomieniem firmy lub jej rozwojem wraz ze wskazaniem źródła finansowania takich inwestycji.

Analiza SWOT, czyli kompleksowe zestawienie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz potencjalnych szans i zagrożeń mogących mieć istotny wpływ na działanie firmy.

– Prognoza finansowa. W przypadku firm istniejących prognoza finansowa powinna obejmować nie tylko rachunek zysków i strat, lecz również bilans. Warto określić też próg rentowności i zestawić go z pozostałymi kluczowymi parametrami, sprawdzając który czynnik może mieć największy negatywny wpływ na ten parametr. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa można przyjąć, iż minimalny okres jaki powinna obejmować taka prognoza to okres 12 miesięcy. Wszystko zależy jednak od specyfiki przedsięwzięcia. Nie każdy biznes jest w stanie rozwinąć się w tak krótkim czasie. W przypadku podejmowania inwestycji których realizacji dłuższy okres czasu (2, 3, 10 lat) – prognoza powinna obejmować cały ten okres. Oczywiście często nie sposób w tak długiej perspektywie dokonać wiarygodnych kalkulacji. Duża liczba „spontanicznych” czynników zewnętrznych może znacznie wpłynąć na nasze przedsięwzięcie i choć część z nich można założyć i wyznaczyć prawdopodobieństwo a następnie wziąć je pod uwagę przy kalkulacji to jednak są zdarzenia losowe, których nie sposób przewidzieć. Świetnym przykładem może być tu pandemia COVID-19, która przewróciła wiele branż do góry nogami. Na tym jednak polega bycie przedsiębiorcom. Podejmowanie świadomego ryzyka o akceptowalnym poziomie celem uzyskania korzyści finansowej.  Bez ryzyka nie ma zysku.

Powyższy artykuł stanowi jedynie przyczynek do tematu. Więcej informacji związanych z przygotowaniem biznesplanu wraz z przykładami można znaleźć na stronie: https://biznesplany24.pl/category/informacje-biznesplanowanie/

Co prawda poradnik ten dotyczy głównie przygotowywania biznesplanu w celu uzyskania dotacji z Urzędu Pracy, jednak większość wskazówek ma charakter uniwersalny.

Anna Ziemkiewicz

Skąd wziąć środki na remont mieszkania

Previous article

Co to jest najem krótkoterminowy?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply