| O projekcie | Zasady uczestnictwa | Aktualności | Galeria | Harmonogram | Moje konto |     » Rejestracja
login / e-mail:
hasło:

Galeria


2017-11-02

KADRA TRENERSKA


Joanna Pauly

Prezes Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów - pierwszej w Polsce placówki kształcenia zawodowego project managerów. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w project managemencie z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami, przedsiębiorcami. Umiejętności project managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Jej doświadczenie to ponad 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł. Jest członkiem Business Centre Club a także w International Project Management Association. Uczestniczy w działaniach samorządu gospodarczego i zawodowego, promuje społeczną odpowiedzialność biznesu, dobre praktyki projektowe i jakość usług rozwojowych. Jest twórcą Festiwalu Innowacji w Gliwicach. Członek zarządu i ekspert ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, asesor i ekspert przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, juror konkursu Dobre Praktyki EFS oraz asesor wiodący nagrody Polish Project Excellence Award 2016.


Paulina Wolfram

Certyfikowana trenerka (Akademia trenerska TROP) i działaczka III sektora, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów informacyjno-promocyjnych nt. funduszy europejskich tj. Euro na sport, Euro na kulturę; Centrum Kompetencji NGO; członek komisji oceny projektów UM z ramienia III sektora (nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; sport i kultura fizyczna); wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS doradczyni i trenerka w zakresie horyzontalnej polityki równości w projektach UE; trenerka Ministerstwa Rozwoju w projekcie szkoleniowo-informacyjnym dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 20014-2020. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym wysokobudżetowych projektów współfinansowanych ze środków UE, m. in. realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju; posiada doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie ponadnarodowym.

Kontakt do trenera: doradztwo.paulina@ckngo.pl


Joanna Smyczek

Ekspertka w zakresie pozyskiwania dotacji oraz tworzenia i realizacji projektów. Dyrektor ds. projektów i konsultingu APAULY GROUP sp. z o.o. Opracowała i zrealizowała ponad 20 projektów z różnych dziedzin o sumarycznym budżecie ponad 25 mln zł, zarówno z ramienia jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych jak i sektora prywatnego, także projektów partnerskich, międzysektorowych. Od ponad 10 lat zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów unijnych. Posiada doświadczenie w pracy z placówkami oświatowymi, gminami, instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej, przedsiębiorcami, klientami indywidualnymi. Jako trener i mentor pracuje w zakresie zarządzania projektami, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, obsługi generatorów, zarządzania ryzykiem, metodyk zarządzania projektami, pomocy publicznej, kompetencji interpersonalnych, zarządzania zasobami ludzkimi i rozliczania projektów.


Paweł Pyrzyński

Wieloletni doradca i ekspert ds. Ekonomii Społecznej (ES) w OWES w subregionie ciechanowskim, oceniający wnioski aplikacyjne spółdzielni socjalnych. Doradca w wielu JST i NGO w zakresie uruchamiania spółdzielni socjalnych osób prawnych oraz komercjalizacji organizacji pozarządowych. Moderator Partnerstw Lokalnych na rzecz ES. Autor filmów dotyczących ES: „Jak założyć spółdzielnię socjalną” oraz „Spółdzielnia socjalna – jak to działa?”. Prezes zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya oraz Komendant Oddziału Związku Strzeleckiego, właściciel OPT-PRO GROUP. Koordynator projektów ponadnarodowych Erasmus+ oraz PO WER.  Ekspert biznesowy ds. innowacji (doradztwo dla przedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych), współpracujący z Pracodawcami RP oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Wykładowca akademicki (Polska, Litwa).


Edyta Niemyjska-Czech

Trener i doradca. Od wielu lat realizuje projekty finansowane z różnych źródeł oraz prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie pozyskiwania oraz realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Od wielu lat Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie min. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Województwa Lubelskiego oraz Województwa Mazowieckiego. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Projektów Europejskich. Współautor publikacji  pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”.

W latach 2007-2016 pracownik (Główny Specjalista) Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Edukacji Narodowej a następnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Od 2016 roku PM Projekt Manager Biura Projektów na uczelni wyższej. Od 2009 roku Prezes Stowarzyszenia. Posiada prawie 10 letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym wysokobudżetowych projektów współfinansowanych ze środków UE, m.; posiada doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych, edukacyjnych oraz realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym.

Kontakt do trenera: doradztwo.edyta@ckngo.pl


Alina Szklaruk

Trener i doradca. Od ponad 20 lat realizuje projekty finansowane z różnych źródeł (m.in. PHARE, USAID, PIW Equal, PO KL, Funduszy EOG). Od 13 lat prowadzi warsztaty i szkolenia. Posiada uprawnienia trenerskie poświadczone m.in. egzaminem trenerskim zdanym w 2003 roku w ramach Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych prowadzonego pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki, certyfikatami trenera i doradcy kluczowego w ROEFS w Warszawie. Przeprowadziła ponad 2 500 godzin szkoleń oraz 600 godzin doradztwa z zakresu opracowania i rozliczania projektów, w tym innowacyjnych. Ponad 5 lat była trenerem i doradcą kluczowym w ROEFS Warszawa. Animowała tworzenie partnerstw wielosektorowych. W latach 2012-2014 była członkiem Mazowieckiej Regionalnej Sieci Tematycznej, której zadaniem była ocena strategii oraz produktów opracowanych w projektach innowacyjnych PO KL. Od 2013 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych przy Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury. Współtworzyła i aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Od 2009 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Kontakt do trenera: doradztwo.alina@ckngo.pl


Katarzyna Janewicz 

Certyfikowany Project Manager (PRINCE2, IPMA D), ponad 10-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autorka wielu projektów realizowanych przez NGO na szczeblu regionalnym, krajowym, jak również międzynarodowym do realizacji których z sukcesem pozyskiwała Partnerów z krajów Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych, szkoleniowych, skierowanych do grup defaworyzowanych.


 


Towarzystwo Amicus     ul. Brukowa 28 lok 8, 15-889 Białystok     biuro@ckngo.pl


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przyznanych w wyniku konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020